CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2003. december 14., vasárnap 02:24


Emlékezés az 1921. évi népszavazásra és Sopronyi-Thurner Mihály születésének 125. évfordulójára

Emlékezés az 1921. évi népszavazásra és Sopronyi-Thurner Mihály születésének 125. évfordulójára.

A hagyományok szerint délelőtt, önkormányzati képviselők, intézményvezetők, iskolások és soproni polgárok részvételével a Szent Mihály temetőben Sopronyi-Thurner Mihály sírjának megkoszorúzásával vette kezdetét az ünnepi eseménysorozat.

Walter Dezső polgármester méltatta az 1878. december 12-én Márcfalván született nagy elődje munkásságát, majd a város nevében Kalmár István alpolgármesterrel együtt elhelyezte a megemlékezés koszorúját.Délután a Városháza Dísztermében az Önkormányzat által adományozott helyi kitüntetések átadásával folytatódott az ünnepségsorozat.
A rendezvényen, amelyen Kránitz László és Dr. Szájér József országgyűlési képviselők és az 1921. évi népszavazás településeinek polgármesterei is jelen voltak, Walter Dezső polgármester köszöntő szavai után Dr. Winkler András, a Nyugat-Magyarországi Egyetem általános rektorhelyettese tartott ünnepi beszédet.

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Vendégeink!
Kedves Ünneplő soproni Polgárok!

A mai ünnepen az 1921-es soproni népszavazásra és Sopronyi Thurner Mihályra, Sopron legendás hírű polgármesterére emlékezünk. Az 1921-es soproni népszavazás eredménye, hogy Sopron magyar maradt, akkor karácsonyi ajándék volt a város és Magyarország számára, Soha el nem romló, el nem dobható, meg nem semmisíthető, történelmünk fontos részévé vált ajándék. A december 14-i népszavazás eredményének kihirdetése felejthetetlen történelmi esemény. 1921, december 17-én a délután 4 órakor közzé tett eredmény azt jelentette, hogy Sopron és környéke magyar maradt. Akkor zúgtak a város harangjai, a soproni polgárok elözönlötték az utcákat. Ma a belváros pazar ünneplőbe öltöztetett utcáit járva, harangszót hallva, nemcsak a népszavazásra gondolunk, hanem a 125 éve született Sopronyi Thurner Mihályra is, akinek alakja elválaszthatatlan a népszavazástól, a két világháború közötti Soprontól.
A mai kettős ünnepen áttekintjük, és büszke önérzettel emlegetjük az eseményeket, egy évben egyszer ünneppé magasztosítva az emléket. A népszavazás eseményei és Thurner Mihály polgármesteri működése azonban nem néhány órás ünnep csupán, hanem örökérvényű Üzenet. Üzenet a mai soproni polgárok, az ország, a szomszédok és az Európai Közösség népei számára is.

Hiszen Thurner Mihály egy nagy, sok nyelvű közösség tipikus alakja volt. Német anyanyelvű, ugyanakkor kitűnő magyar szónok. Városa és szomszédai alapos ismerője, A népszavazás utáni uszítások idején az osztrák Anton Wildgans-t idézi: "Más dolog egy népről csak úgy messziről, úgy szólván hírmondások alapján tudomást szerezni, olyan hírek alapján, amelyek nem éppen a legtisztább forrásokból származnak, és megint más, ha az ember azt mondhatja, egy vérből származunk, ott nőttem fel annak a népnek a kebelén, vele megosztottam a jólét napjait, és vele végigszenvedtem a nyomorúság idejét"

Kedves Ünneplők!

Válasszunk ki néhány fontos gondolatot Sopronyi Thurner Mihály polgármesteri székfoglaló beszédéből:
"Ha hazánk közművelődése és közgazdasága területén városunknak szerepet akarunk biztosítani
gondoskodnunk kell az ipar és kereskedelem területén dolgozók kiképzéséről. a vagyonok elhelyezést keresnek, ezt az alkalmat meg kell ragadnunk, hogy gyári vállalatokat ide édesgessünk. " ha az átmenet idején elszalasztjuk lemaradunk a városok versenyében. Folytatnunk kell a kis lakások építkezését és nem szabad visszariadnunk a terv megvalósításától, bővítésétől azért, mert pénzbe kerül. A város természetes szépségeinek kiaknázása az idegenforgalom idetelepítésével és nyaralótelep alapításával,
Megokolatlan takarékoskodás végzetes körülményeket szülhet. Ha valamely kiadás szükséges..,
a fedezetet elő kell teremteni,"
Sopronyi Thurner Mihály nemcsak tervezett. Működése alatt a város ipara, a vállalkozások száma növekedett. Támogatta a kis ipari, a kézműves vállalkozásokat. Az idegenforgalom a város egyik fő bevételi forrása lett. Múlhatatlan érdeme, hogy letelepítette a Selmecbányáról elmenekült Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmétnöki Főiskolát, és a Pécsi Tudományegyetem Evangélikus Teológiai
Karát.

Kedves Ünneplő Közönség!

A soproni népszavazás ünnepén Thurner Mihályra emlékezve tudjuk, hogy ma is a nagyléptékű változások idejét éljük. Hogy minket arról fognak megítélni utódaink, hogyan tudtuk segíteni a vállalkozások sikerét, a gyógyítás, az oktatás, az idegenforgalom, a város közlekedésének ügyét. Arról, hogyan támogattuk az alkotó embereket, hogy hány fiatal embernek adtunk olyan ismereteket, oklevelet a kezébe, amivel hasznosan el tudta kezdeni életpályáját. Minket arról fognak megítélni, hogy minden soproni polgár ügyét lelkiismerettel kezeltük-e, és hogy nem engedtük, hogy embertársaink szükséget szenvedjenek. Hogyan vezettük a soproni polgárokat az Európai Közösségbe, hogy annak gazdasági és minden lehetséges előnyét jól kihasználhassák

Kedves Ünneplő Közönség!

A soproni népszavazásra emlékezve 1922. január 6-ára is emlékezünk. Ennek a napnak az estéjét a sikeresen letelepített Főiskola ifjúsága ünneppé avatta. Először vonult fel fáklyákkal, bányászlámpákkal, szalamanderben a Városháza elé, köszönetet mondva a befogadó városnak és polgármesterének. A mai Nyugat-Magyarországi Egyetem, az utód Soproni Karai hagyományosan
szalamanderrel vezetve búcsúznak a várostól, a Hűség kapun át érkezve a Városháza elé. Ott nemcsak a mostani városi elöljárók, hanem a Városházáról méltatlanul elűzött, 125 éve született egykori polgármester, Thurner Mihály is fogadja őket. Hiszen szelleme, alakjának mása: kedves szobra már örök lakója a Városházának.

Kedves Ünneplő Közönség!

Megemlékezésemet úgy kezdtem, hogy a soproni népszavazás eredménye 1921-ben a soproni polgárok, az ország karácsonyi ajándéka volt. Azt kívánom, legyen ma is az. Legyen a komoly tervek, fogadalmak megerősítésének ünnepe Hogy utódaink elmondhassák: Sopron azért a leghűségesebb város, mert hű maradt hazájához, hagyományaihoz, hű maradt önmagához.

Az ünnepi beszéd után került sor az Önkormányzat által adományozott díjak átadására.

Sopron város polgármestere Elismerő Oklevelet adományozott Sopron gazdasági életéért több évtizede végzett tevékenysége, a város közéletében betöltött szerepe, Sopron iránti elkötelezettsége elismeréséül Dr. Losonczy Ferencnek a Sopron Bank Rt ügyvezető igazgatójának.

Sopron város Közgyűlése rendeletben határozta meg, hogy azok a személyek kaphatják meg a rangos kitüntetéseket, akik Sopron városáért, történelmének, hagyományainak, kultúrájának ápolásáért és megőrzéséért, gazdasági életének fejlesztéséért maradandót alkottak és alkotnak.


Sopron város 2003. évi díjazottjai

Sopronért-díj Rakovszky Zsuzsa - költő, író, műfordító.
Dr. Bencze Lajos nyugalmazott egyetemi tanár
Szakály Ernő nyugalmazott igazgató
Testvériség Táncegyüttes
Dr. Endrédy Ferenc Csanád a Bencés templom igazgatója
Humanitás-díj Lipták Sándorné ápolónő
Sopron Sportjáért-díj Pete Mihály sportszakember
Szényi Ferenc testnevelő tanár
Dr. Király Jenő-díj Dr. Tremmel Ottó nyugalmazott osztályvezető főorvos
Dr. Bodrogi Nándor - osztályvezető főorvos
Wälder József-díj Vajda Géza építészmérnök
ifj. Flandorffer Ignác-díj Pölöskey Béla a Tercia Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. tulajdonosa és vezetője
Károlyi Gyula az Ipartestület elnöke, kőfaragó mester
Sopron Kiváló Pedagógusa-díj Csikós Jenőné óvodavezető
Székely Csabáné nyugdíjas pedagógus
Sopron Kultúrájáért-díj Kutas László szobrászművész
Dr. Rácz Józsefné Kaán Károly-díjas erdőmérnök, tájrendező és környezetvédő szakmérnök, a Városszépítő Egyesület alelnöke
Pro Urbe-díj Gollnhofer Sándor a Vöröskereszt Sopron Területi Vezetőség elnöke
Sopron Város Díszpolgára Dr. Domonkos Ottó nyugalmazott múzeumigazgató

Domonkos Ottó 1928-ban született Orgoványon, középiskoláit Hatvanban végezte, egyetemi tanulmányait 1947-ben Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán kezdte meg.
A diploma megszerzése után 1952-ben került Sopronba, az akkor Csatkai Endre által vezetett Liszt Ferenc Múzeumba s lett a néprajzi gyűjtemény muzeológusa. Érdeklődése pályakezdésétől fogva a történeti néprajz kutatásához vonzotta, így érthető, hogy a múzeum már akkor tekintélyes céhtörténeti és kézműipari , gyűjteményeinek anyaga felbecsülhetetlen tájékozódási lehetőséget nyújtott számára, s ezt a gyűjteményt később bőségesen gyarapította is! Muzeológusi és kutatói pályájának kezdetétől következetesen törekedett a történeti források néprajzi szempontok szerinti elemzésére, melyhez kitűnő anyagot talált a Soproni Levéltár városi és vármegyei anyagában.
Rendszeresen megjelenő cikkeiben és tanulmányaiban ezeket a forrásokat feltárta, s az őt megelőző és vele kortárs kutatók között neki is jelentős szerepe van abban, hogy Sopron város története a hazai és a közép-európai összehasonlító tudományos kutatásban fontos helyen szerepel. Több mint fél évszázadon átívelő kutatói pályafutása alatt a helyi múzeumi és levéltári gyűjtemények mellett dolgozott a mai és a történeti Magyarország számos városának és tájegységének hasonló intézményében, Cseh- és Morvaországban, Ausztriában, valamint Németországban. Ennek a több évtizedes kutató- és gyűjtőmunkának az eredményeként jelenhettek meg az utolsó években azok a forrásfeltáró tanulmánykötetei, melyekben a magyar városok céhes kézműiparát a középkortói a 19. század végéig bezárólag az európai fejlődés összefüggésében tárgyalja, s Sopron e kötetekben is kitüntetett helyen szerepel.
Muzeológusként is törekedett a céhes kézműipar történeti jelentőségéhez mért, hiteles bemutatására. Példái ennek a Lábasház 1950-1970-es években rendezett sikeres és emlékezetes céh- és ipartörténeti kiállításai. A soproni kiállítások mellett több országos és más megyében létrejött kiállításnak is rendezője, illetve társrendezője vagy konzulense volt, közülük itt kettőt emel ki: a Pápai Kékfestő Múzeumot, illetve az 1972-ben Budapesten rendezett "Megyék Népművészete" című időszaki kiállítás Győr-Sopron megyei szekcióját, melyre még ma is történnek hivatkozások! A Soproni Múzeum Néprajzi Gyűjteményének anyagából az évtizedek folyamán számos külföldi kiállítást rendezett, melyek méltán öregbítették Sopron városának hírét a közelebbi és a távolabbi európai városokban.
Domonkos Ottó a nyugalomba vonuló Csatkai Endrétől 1963-ban vette át a Soproni Múzeum irányítását. 1989. Végéig - nyugdíjba vonulásáig -
Igazgatása alatt épült ki a város múzeumi hálózata.
Tevékeny részese volt annak a törekvésnek, hogy a Sopron belvárosában helyreállított épületekbe közintézmények kerüljenek s ezáltal a feltárt értékek a közönség elé kerüljenek.
Domonkos Ottó - és az irányításával dolgozó munkatársi gárda - érdeme, hogy az 1990-es évek elejére Sopron város és az egykori Sopron vármegye régészeti, történeti, művészettörténeti és néprajzi emlékeit bemutató kiállításoknak olyan együttese jött létre, mely a felsorolt szakágak legfontosabb tárgyi emlékeit állandó kiállításokon tárja a város közönsége és a kultúra iránt érdeklődő idegenek elé.
Kandidátusi fokozatát 1983-ban szerezte meg, " A magyarországi kékfestőipar" című disszertációjával - az ennek alapján, reprezentatív formában kiadott " Magyarországi kékfestés" c. könyvét a Magyar Tudományos Akadémia "Akadémiai Nívódíj"-jal tüntette ki.
1991-ben Domonkos Ottó a Magyar Tudományos Akadémiától a " néprajztudomány doktora" címet ugyancsak elnyerte.
Domonkos Ottó Sopron város közéletében is tevékeny részt vállalt, ezért 1971-ben munkássága elismeréseként Lackner-emlékéremmel tüntették ki.

Fotó: Németh Péter, tsz