CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. november 26., szombat, Virág napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Minden körülmények között reménységgel legyünk

Fennállása 80. évfordulója alkalmából hálaadó istentiszteleten ünnepelt a Soproni Református Egyházközség.

Képgaléria

A Deák téri református templomban tartott istentiszteleten Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt 2. levele alapján:

A ki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: a kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani; Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk. „ (2Kor 1, 10-11)

A püspök Pál apostol himnikus hitvallásának 3 szavát hangsúlyozta ünnepi üzenetként:,,Mi Benne reménykedünk.”

Az Isten szándéka az, hogy minden körülmények között reménységgel legyünk. Ezért épült meg 80 évben ezelőtt a soproni református templom is, hogy ezen a helyen hirdettessék az Ige, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást nyerve reménykedjünk. Reménykedünk, mert: van szabadítónk.

Isten szabadítót adott nekünk, amit mi elrontottunk, azt Isten Krisztusban helyrehozta, amit mi eljátszottunk, azt visszarendezi a maga rendje szerint, hogy az öröélet rendje érvényesülhessen a világban és a mi életünkben.

Tekintetünkből, gesztusunkból, egy-egy nehéz helyzetben való viselkedésünkből kell meglátszania annak, hogy mi keresztények vagyunk. Életünben másoknak is meg kell látnia a reménységet, ami bennünk van, a szabadításnak az erejét, az, hogy tudunk imádkozni egymásért.

Az örökélet gazdaságának kell megjelennie személyes életünkben – fejtette ki prédikációjában Steinbach József, aki hangsúlyozta: az örökélet szabadító hatalma a miénk, Isten szabadítása nem csak teológiai elmélet, hanem életünk konkrét valósága.

Az istentiszteletet követően dr. Molnár Sándor, a gyülekezet gondnoka idézte fel a 80. évvel ezelőtti eseményeket, és az azóta eltelt időszak fontosabb momentumait.

A Soproni Református Egyházközség rövid története

Sopronban már a XIX. század vége előtt is éltek reformátusok, az 1910-es népszámlálás pedig mintegy 400 reformátust említ. Lelkigondozásukat Kis József pápai esperes szervezte meg. 1913-ban a római katolikus vallású laki Végh Kálmánné (sz. Tschurl-Takáts Rozália) tekintélyes ingatlanokat ajándékozott az egyházközségnek: a Deák tér sarkán lévő üres telket templomépítés céljából és a Deák tér 4. sz. alatti épületet lelkészlakás létrehozására. Az 1920-as trianoni békeszerződés következtében a gyülekezet lélekszáma jelentősen megnövekedett, ezért a presbitérium 1925-ben végleges döntést hozott a templom felépítéséről.

A gazdasági világválság közepette - Hárs György hercegi építőmérnök tervei alapján - épült fel a mai templom, melyet dr. Antal Géza püspök szentelt fel 1929. december 2-án. Ezen a napon iktatták be lelkipásztori tisztébe Maller Kálmán volt győri segédlelkészt, az anyaegyházközség első lelkipásztorát. Harangot 1938-ban kapott a templom (Seltenhofer Frigyes Fiai Sopron). Súlya 408 kg, "á" hangú. Rieger orgonáját Gárdonyi Zoltán zeneszerző avatta fel 1940. december 2-én hálaadó istentisztelet keretében művészi orgonajátékkal. Erre az alkalomra írta "Kész az én szívem..." című szerzeményét a 108. zsoltár szövegére énekhangra orgonakísérettel. 1944. december 6-án nagy bombatámadást szenvedett el a város, a templom is megsérült.

Maller Kálmán 1954-ben Pápára ment lelkipásztornak, utóda Balogh Gábor mosonszentjánosi lelkész lett. Balogh Gábor a nehéz pártállami időkben állt helyt nyugalomba vonulásáig (1982). 1968-ban az ő vezetésével tatarozták az erősen romos állapotban lévő templomot.

1983-ban a gyülekezet új lelkipásztort választott Vladár Gábor volt takácsi lelkipásztor személyében. 1983-ban a gyülekezet villamosította harangját és padfűtéssel látták el a templomot. 1985-ben megtörtént a templom és a lelkészlakás külső és belső renoválása, 1986-ban kibővítették a gyülekezeti termet. 1989-ben a gyülekezet alapítványt hozott létre Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány néven (a kuratórium első elnöke: dr. Mollay Jánosné volt, jelenleg Kámán Gáborné). A rendszerváltás után a kapuvári reformátusok közössége leányegyházközséggé szerveződött, főgondnoka: dr. Ballagi Farkas igazgató-főorvos. Fertőszentmiklós szórványközponttá vált, gondnoka: Sz. Nagy Sándor festőművész.

A soproni egyházközség főgondnokai a kezdetektől napjainkig: laki Végh Kálmán, dr. Domonkos Sándor, Papp András, Veres Károly, Soós Vince, Bugár Árpád, dr. Molnár Sándor. Az anyaegyházközséggé alakulás 75. évfordulóján mintegy kilencszáz egyháztag adott hálát Istennek megtartó kegyelméért és emlékezett meg első lelkipásztoráról, a száz évvel ezelőtt született Maller Kálmánról. A 2004. október 23-i ünnepi istentiszteleten dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, és ő avatta fel Maller Kálmán emléktábláját. Az emléktábla elkészítését támogatta az egyházközség két közhasznú alapítványa/egyesülete: a Maller Kálmán templom és Iskola Alapítvány, illetve a Soproni Kálvin Kör. A Kálvin János mellszobrot a templom előtt 2001. március 4-én avatták fel.

Az egyházközség jelenlegi vezetősége: dr. Vladár Gábor lelkipásztor, dr. Molnár Sándor főgondnok, beosztott lelkész: Filotás Julianna.

Sopron városa és a városvezetés nevében dr. Fodor Tamás polgármester köszöntötte a gyülekezetet.

Sopron polgármestere utalt arra, hogy amint 80 évvel ezelőtt az akkori nehézségek közepette is felépítették a templomot, úgy az azóta eltelt nehézségek ellenére ma is áll a templom és él a gyülekezet Isten dicsőségére, mert volt elszántság és akarat a soproni reformátusokban. A város gazdagodott a reformátusokkal, és ma Sopronban egy olyan erős református közösség él, akik a hitéleten kívül közösségi rendezvényeikkel is gazdagítják a város életét a Kálvin Körön keresztül.

Sopron polgármestere köszönetet mondott az elődöknek, akiknek a munkája segítette a gyülekezetet abban, hogy mára egy igen nagyszámú gyülekezet éljen Sopronban. Végezetül, üzenetként, azt a feliratot idézte, amely a templom szószékén olvasható: ,,Bízzatok, ne féljetek!"

Az ünnepen Firtl Mátyás, a Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat alelnöke, Sopron város országgyűlési képviselője is szólt a gyülekezethez.

- Az évfordulók bennünket, gyarló embereket megerősítenek abban, hogy a templom- és gyülekezet alapítók, adományozók, építők, fenntartók – áldozatok árán, elszántsággal és hittel – véghezvitt szolgálatát, mi magunk is továbbvigyük. Hogy a ránk bízott szent és gazdag örökséget, eszközeink és lehetőségeink szerint, bárhová is helyezett Isten, a jelenben Isten dicsőségére és embertársaink javára fordítsuk, a jövő iránti felelősséggel. De legfőbbképpen a megtartatásért való hálaadás alkalmává kell válnia minden ünnepnek, azért, hogy Isten szeretete és megtartó ereje által, az elmúlt 80 évben a soproni reformátusok, amint Péter apostol mondja: ,, élő kövekként épülhettek fel lelki házzá.”- mondta Sopron országgyűlési képviselője.

Mózessel szólva: ,,Szent ez a hely”, ahol a Jó Isten áldása és szeretete mutatkozott meg abban, hogy 8 évtizeden keresztül élő kövekként, élettel töltötte meg templomát a soproni református közösség, mintegy bizonyosságát adva annak, amit már idézett Péter-i levélben Isten üzen: ,,Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”

- Így a Világ Világosságát váró Advent időszakában, – a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a maga nevében, – a Soproni Református Gyülekezetnek azt kívánta, hogy az elkövetkező idők értelmét továbbra is AZ adja, Ő adja, AKI az örökkévalóságra mutat a mi földi életünkben; Aki megtartotta a templomot, a gyülekezetet, az egyházközséget, és az, aki a jövőt építő reménységet is jelenti az egyházközségnek, Sopronnak, a hazának és a nemzetnek - fogalmazott Firtl Mátyás.

B. Tóth Éva2009. november 29., vasárnap 18:36


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület