CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. május 22., szerda, Júlia, Rita napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

KultúrVáros  

Sopronvármegye képeslapokon 1896-1945

    A régi Sopron vármegye településeit teljes körűen bemutató, impozáns, egyedülállóan gazdag kollekció – két soproni képeslapgyűjtő szenvedélyes érdeklődését, alapos kutató és “szerző”-i munkáját dicsérő – különleges album jelent meg a napokban Sopronban.
    A Sopron vármegye képeslapokon 1896-1945 című kötetbe szerkesztett válogatás a vármegyéhez tartozott kb. harmadfélszáz település, köztük hét járásszékhely (csepregi, csornai, felsőpulyai, kapuvári, kismartoni, nagymartoni és soproni) múltját idézi, elsősorban a természeti és épített környezetükről, de nem ritkán életük hétköznapi vagy ünnepi pillanatairól készült képek bemutatásával.
    A települések száma természetesen a közigazgatási intézkedések - megszüntetés, összevonás - következtében időről-időre változott, az 1907-es helységnévtár például 246, az 1910. évi népszámlálás pedig 232 települést rögzít. Az album szerkesztői a 246 helység képeiből válogatták e könyv 370 képeslapból álló gyűjteményét.

Bognár Béla, Göncz József, gyűjtők, Dr. Kubinszky Mihály ny. egyetemi tanár, 
Sass László a kiadó képviselője, a könyv szerkesztője

- Sajnos a legnagyobb igyekezet és a legszélesebb körű kutatás, keresés, “nyomozás” ellenére sem teljes a tabló – mondta a soproni Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban tartott könyvbemutatón egybegyűlteknek Sass László, szerkesztő az Edutech kiadó nevében.

    Néhány településről nem készült képeslap, vagy ha mégis, akkor egyelőre nem került elő, esetleg minden példányuk megsemmisült. Ezért egy esetleges második kiadás reményében a kiadó örömmel vesz minden híradást, információt a hiányzó településfotók bármelyikének föllelhetőségéről, akár csak a létezésüket igazoló bizonyosságról is.
    A kötethez írt bevezetőjében Sass László a megjelentetett anyag két, a könyvbemutatón is megjelent gyűjtőjét – Bognár Bélát és Göncz Józsefet – is bemutatja.
    Bognár Béla - aki Sopronban a legrangosabb és legismertebb gyűjtő, s az országban is az első öt között tartják számon - gyermekkora óta szerelmese a képeslapoknak, Göncz Józsefet néhány éve, felnőtt fejjel “varázsolta el” a képes-levelezőlapokon megelevenedő világ. Kettejük több ezer példányt számláló, a néhai Sopron vármegyével (benne kiemelten Sopronnal) kapcsolatos - e témakörben az egész országban a leggazdagabb, legteljesebb - ismert gyűjteményének együttesében szinte hiánytalanul megtalálható minden, darab, mely valaha is készült."

    "A betűrend szerint bemutatott települések képeihez társítva az 1910. évi népszámlálás adatai olvashatók. Ez volt ugyanis az utolsó olyan állapotfelmérés, helyzetrögzítés, mely még állandóságot, stabilitást, kiszámíthatóságot tükrözött, mind geográfiai, mind gazdasági-infrastrukturális, mind politikai tekintetben, s az előbbiekből fakadóan a lakosság számára, összetételére (nemzetiségi és felekezeti megoszlás) vonatkozóan is. “A Kárpát-medence egymással perlekedő, gyakran összeakaszkodó népeinek történetében egy korszakot lezáró állapotfelvételt kap az olvasó” - írja Klinghammer István a – Talma Könyvkiadónál, 2000-ben megjelent – Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914 című könyv előszavában, mintegy magyarázatát adva, hogy miért az 1900-ban, illetve 1914-ben készült közigazgatási alaptérképek az utolsók, melyek a “leghasználhatóbb területi leltár” elkészítésére alkalmasak. Megállapítása az első világháborúval kezdődő és számunkra Trianonnal végződő, tragikus időszakra utal, azokra az évtizedekre, melyek Európát minden tekintetben fölkavarták, szétzilálták, megszaggatták, összezavarták, megsemmisítve számtalan korábbi köz- és magán evidenciát.

Dedikál a két gyűjtő: Göncz József és Bognár Béla

    Az album képei - zömmel fényképfelvételek (“eredeti foto”-k), és szép számú litográfia - 1945-ig kísérik végig a vármegye településeinek történetét. Nézegetésük során nyomon követhetjük ezen országrész, e vidék, e táj arculatának, hangulatának pillanatait és változásait. Egy különös “időutazás” résztvevőiként tanúi lehetünk a 19. század utolsó, a 20. század első évtizedeiben virágzó kultúrának, gazdaságnak, civilizációnak, művészetnek (különös tekintettel az építőművészetre), és az utolsó békeévek utáni világnak, egészen a második világháború befejeztéig. A szerkesztők 1945-öt jelölték ki záró korszakhatárnak; a háború után átszervezett közigazgatás keretei között ugyanis már a vármegye alapú területi logika “elakad”.

    Dr. Kubinszky Mihály, ny. egyetemi tanár, építész a kiadvány ajánlójaként hangsúlyozta a képeslapok megjelenésük időpontjában betöltött azon hallatlanul fontos feladatukat, amelyeket, a mai gyors információ-áradat, és -dömping közepette elgondolni sem tudunk hiszen akkoriban az adott helyről, eseményről az egyetlen létező dokumentum volt a képeslap.
    Az olvasó amint a Sopronvármegye képeslapokon 1896-1945 könyvvel időutazásába kezd, az az érzése támad, hogy a Kubinszky professzor, a képek információs- és dokumentumértékére tett megjegyzése továbbgondolható, abban az értelemben, hogy a századforduló képeslapjai az adott korban és körülményekhez képest a mai információáramlással, bizonyos értelemben, egyenértékűek voltak
- Ahányszor egy képeslapot kidobnak, a megmaradtak értéke minden alkalommal növekszik - mondta Kubinszky Mihály, aki, maga is több évtizede gyűjtő.
S hogy mit ábrázoltak a képeslapok?

    A településen a legnevezetesebb épület mindig a templom volt. A templom után, ha volt, a földesúri kúria, kastély következett. A vegyeskereskedés és a kocsma is gyakran feltűnik a lapokon, mert gyakran azok finanszírozták annak kiadását. Azután meg a település többi látványossága következett: a fürdő, vagy egy iskola, valamilyen utcakép; gyakran éppen az utcakép tanúskodik arról a döbbenetes elmaradottságról is, amelyben a régi magyar falvak, települések éltek.
- Százharminc évet haladtunk előre az első képeslapok megjelenése óta, a leközölt régi képeslapok körülbelül száz évesek - mondta Kubinszky Mihály. Ebben a száz évben elfelejtettük a poros utcákat, elfelejtettük hogy nem volt világítás az utcákon, elfelejtettük hogy árok, és nem járdaszegély volt az utak mentén. Mind erről a régi, elfelejtett korról tanúskodnak ezek a képek.
    Két tanácsot is adott a képeslapgyűjtőknek a közismert soproni tudós professzor, amelyeket – mint mondta, már többeknek, többször is elmondott, de eddig még senki sem fogadta azokat meg.
    Ő pedig azt tanácsolja, hogy a "tegnap megjelent képeslapot is meg kell venni és meg kell őrizni" Ma még nem tudni, hogy melyik ma megjelent képeslapnak mekkora értéke lesz néhány év múlva, azért mert, esetleg egy később értékelendő ritkaságot mutat. Például a település-képek között egy későbbi időpontban beépített üres telket ábrázoló kép éppen annyira értékes lehet, mint a technikatörténeti képek, a régi malmokat, régi hidakat, régi átkelőket ábrázolók.

    A kötet szerkesztői remélik, hogy egy sorozat első kötete lehet a Sopron vármegye településeit képeslapokon bemutató könyv, amelyet továbbiak, a települések életét (vendéglátás, ipar, kereskedelem, középületek, események stb.) témakörök szerinti csoportosításban feldolgozók is követhetnek majd:

( Sopron vármegye képeslapokon 1896-1945, Edutech Kiadó, Sopron, 2003. Felelős kiadó: Tengerdi Antal , Sopron, Magyar u. 2., Tel/fax: 99- 313-477, Mobil: 06-20-9341-042, E-mail: edutech@sopron.hu)

T.É.
 
 2003. február 23., vasárnap 20:40


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület