CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 23., kedd, Bel napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Igények és elvárások

Igények és elvárások az 1998. évi
önkormányzati választásokon Sopronban megválasztásra kerülő új képviselőtestület gazdaságpolitikájával kapcsolatban
 

A soproni regionális gazdasági kamarák, valamint az  ipartestület az általuk képviselt egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek javaslatai, elvárásai alapján az alábbi követeléseket, igényeket fogalmazzák meg a megválasztásra kerülő új önkormányzati képviselő-testület gazdaságpolitikai célkitűzéseit, a gazdaságpolitika prioritásait illetően:

1. Gazdagodó várost és biztonságos jólétet !

Az  önkormányzati vezetés tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a jövőben a képviselőtestület az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben   vegye tekintetbe a határozatok meghozatalánál, hogy a városérdek elsőrendű érvényesítése ne ütközzön a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások alapvető érdekeivel. A gazdaság fejlődésének fő motorjai: - a privatizáció befejezése, - az elviselhető, ésszerű adóterhek, - a fejlesztéshez szükséges infrastruktúra megteremtése, - iparterületek kijelölése, ezek betelepítésének segítése, gyorsítása, - az olyan működőtőke idecsábítása, letelepedésének ösztönzése, amely nem teremt felesleges konkurenciát a már létező és prosperáló helyi vállalkozásoknak, - mind-mind olyan tényezők, amelyek  amellett, hogy hozzájárulnak a vállalkozások fejlődéséhez, egyúttal a város hosszú távú érdekeit is szolgálják.

 
Ennek alapján teremtődhet, illetve erősödhet  meg az a kis- és középvállalkozói réteg a városban és környékén, amely bevételeinek folyamatos növelésével fokozódó mértékben vesz részt a költségvetési források bővítésében, ugyanakkor új munkahelyek teremtésével lehetőséget teremt a városban munkát vállalni szándékozók számára a megfelelő jövedelemszerző tevékenység végzésére. A város jövője szempontjából rendkívül fontos a helyben dolgozó, a városban és környékén jövedelmet szerző vásárlóerő minél gyorsabb ütemű bővülése.  Az erős helyi vállalkozások nagyobb mértékben vehetnek részt a leromlott állagú épületek felújításában, renoválásában, és nem utolsósorban a városban zajló kulturális-, művészeti-, sportolási tevékenység támogatásában, segítésében. Régóta tudjuk, - a város akkor gazdag, ha polgárai közül is minél többen azok.

A kamarák és az ipartestület mindezekre hivatkozással elvárja az Önkormányzattól, hogy gazdaságpolitikája végrehajtásában alapvetően ezek a szempontok vezéreljék tevékenységét.

2. Gazdasági biztonságot és versenyképességet !

Az Önkormányzat olyan gazdasági szerkezet kialakulását segítse elő, amely biztosítja Sopron gazdasági és társadalmi stabilitását, régióbeli versenyképességét. A város egészséges gazdasági szerkeze-tének kialakulása érdekében  ösztönözze környezetkímélő, a lakosságot nem zavaró, az ide-genforgalmat nem riasztó termelő-, gyártó-, beszállítói tevékenységet folytató kis és középüzemek létesítését. A város hosszú távra szóló gazdaságfejlesztési koncepciójának megvalósítása során  az ipar és  turizmus (konferencia-, bor-, gyógyászati-, stb...) fejlesztésével a gazdaság-ban betöltött szerepének,  súlyának megfelelően foglalkozzon. Ennek a koncepciónak a megvalósítása során fontos teret kell szentelni annak a kérdésnek is, hogy mi lesz a belvárosban eddig működő kiskereskedelmi és szolgáltató egységek, vállalkozások sorsa a nagy multinacionális kereskedelmi hálózatok városi térnyerésével párhuzamosan.

Az Önkormányzat tegyen meg mindent annak érdekében, Sopronban, a soproni történelmi borvidék központjában ismét nevéhez méltó rangra emelkedjen a borkultúra, illetve az ennek alapját képező szőlőművelés. Az új Önkormányzattól elsősorban a most kialakult erkölcsi, anyagi segítségnyújtás folytatását várjuk.
Az elsődleges mezőgazdasági termékfeldolgozás - a faipar kivételével megszűnt Sopronban. Az Önkormányzat segítse elő, hogy hazai termékre alapozó feldolgozó üzemek települjenek a régió központjába (pl. hűtőház, palackozó).

3. A munkaerőpiacnak megfelelő oktatási és szakképzési rendszert !

Az oktatás, szakképzés számára a legfontosabb cél, hogy a város a jövőben is őrizze meg, illetve fejlessze tovább régióbeli versenyképességét az ehhez szükséges megfelelő szakemberek képzése által.  A szakképzés szerkezetét a gazdaság igényeihez kell igazítani.
Az Önkormányzat segítsen  elérni a Soproni Egyetem határokon átnyúló vonzerejének megteremtését, kétnyelvű regionális oktatási központtá történő fejlesztését.

4. Kiállítócsarnokot és konferenciatermet !

Az Önkormányzat törekedjen arra, hogy a lehetőségekhez képest mielőbb megvalósuljon egy, a Sopronban megrendezésre kerülő vásárok, kiállítások már megszokott színvonalának emelését, a bemutató terület bővítését is szolgáló új kiállítócsarnok terve. Ezzel párhuzamosan fontos célkitűzés a jövőbeni „konferenciaváros” megteremtéséhez alapvetően szükséges, megfelelő színvonalú új konferenciaterem létrehozása.

5. Elfogadható helyi adókat és beleszólást a felhasználásba !

A helyi adók mértékének megállapításánál az Önkormányzat ne vesse ki minden esetben a törvény által lehetővé tett maximumot, valamint célzott és az eddigieknél nagyobb kedvezmények nyújtásával preferálja a fő várospolitikai célok gyorsabb ütemű megvalósításában résztvevők tevékenységét. Nagyobb lehetőséget adjon a gazdasági kamaráknak, érdekképviseleteknek az adóbevételek felhasználásába való beleszólásra, valamint a felhasználás utólagos ellenőrzésébe. Folytassa a megkezdett jó hagyományt a „virilisták” megkülönböztetett kezelésére vonatkozóan. Fontolja meg az adóbevételek meghatározott részének  a gazdaságba  közvetlen módon történő   visszaforgatása bevezetését.

6. A gazdaság szereplőinek állásfoglalásait, véleményét is figyelembe vevő, megalapozott gazdasági döntéseket !

Az önkormányzati képviselőtestület törekedjen arra, hogy a jövőben a város gazdaságát felelősen képviselő köztestületek, érdekképviseletek állásfoglalásainak, véleményének figyelembe vételével szülessenek meg a testületi döntések. Az eddigiek során sikerült kialakítani az együttműködés megfelelő formáit, - a jövőben döntő szempont, hogy a formai kereteket tényleges tartalommal lehessen megtölteni. Kérjük, hogy a várost képviselő bel- illetve külföldi tárgyalódelegációknak természetszerűen legyen mindig tagja egy-egy kamarai delegált, különösen, ha eleve gazdasági tárgyú megbeszélésekről van szó.

7. Ésszerű parkolási rendszert és forgalomszabályozást !

A város idegenforgalmára is jelentős mértékben kiható, a szolgáltatások végzésének körülményeit befolyásoló parkolási rendszer optimalizálása legyen az új Önkormányzat fontos törekvése. A gazdasági kamarák és az ipartestület egyértelműen kiáll a jegykiadó automatás rendszer fokozatos bevezetése mellett, - tudomásul véve, hogy pénzügyi okokból még egy ideig el kell viselni az előre váltott jegyes rendszer párhuzamos alkalmazását. A városban a járműforgalom szervezése kapcsán alapvető követelményként kell állítani, hogy a forgalomszabályozási valamint a  parkolási rendszer szolgálja és ne akadályozza a közlekedést. Ennek keretében bátrabban kell élni olyan közlekedés-szervezési módszerekkel, amelyek a várost még vonzóbbá teszik az idegenforgalom és a helyi lakosság számára.

8. Korszerű, biztonságos főutat Kapuvártól az országhatárig !

Az Önkormányzat - együttműködve a megyében érintett többi település képviselőtestületével - erőteljesebb lobbizással, szervezéssel, tárgyalások kezdeményezésével tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 85-ös út Kapuvár és Naggycenk, valamint a 84-es főút Nagycenk és az országhatár közötti szakaszának korszerűsítése gyorsuljon fel. Az út egyre szorítóbb, szűk keresztmetszete, korszerűtlensége mind jobban bénítja a városba irányuló kereskedelmi, üzleti kapcsolatokat, azok bővülését, a régió gazdaságának fejlődését, - ugyanakkor veszélyezteti mind az emberi életet, mind a környezetet.

9. Jó gazdaként a város vagyonáért !

Az Önkormányzat jó gazda módjára, valódi tulajdonosi szemlélettel működtesse a város vagyonát. Folytasson olyan vagyongazdálkodást, amely lehetővé teszi az átláthatóságot, a stabil gazdasági előrelátást és biztosítja a város hosszú távú érdekeinek érvényesülését. A bérleti díjakból befolyt bevételekből lényegesen többet fordítson az építmények felújítására, karbantartására.   A nem elidegeníthető ingatlanok bérleti díjának évenkénti emelésénél szakítson azzal az eddigi gyakorlattal, hogy az emelés automatikusan inflációkövető legyen, hiszen a vállalkozások többsége nem tud ennek megfelelő ár- és díjemelést realizálni !

10. Előnyt a helyi munkaadóknak és munkavállalóknak !

A helyi közbeszerzési szabályok megfelelő átalakítása, finomítása révén azt várjuk az új Önkormányzattól, hogy a város gazdálkodó szervezetei, vállalkozásai az eddiginél lényegesen nagyobb mértékben részesüljenek az önkormányzati munkamegrendelésekből, megbízásokból. A városnak is elsődleges érdeke, hogy a munkák zömét a helyben adót fizető, a helyi lakosoknak munkalehetőséget adó, a későbbiekben is könnyen ellenőrizhető, „utolérhető”  helybeli vállalkozások végezzék el. Ehhez kapcsolódóan nem elhanyagolható szempont, hogy az önkormányzati intézményekben, szervezeteknél a jövőben ne tűrjék meg az ellenőrizhetetlen tevékenységet folytató, adót nem fizető, legtöbbször silány minőséget nyújtó „vállalkozások” /vándorfotósok, alkalmi kereskedők, redőnyösök, stb/  szolgáltatásait.

Igényeljük, hogy a kamarák és az ipartestület képviselői megfigyelőként a jövőben is részt vehessenek az önkormányzati megbízások kiadásával kapcsolatos versenyeztetésben. Szükségesnek és indokoltnak tartjuk, hogy az Önkormányzat a jövőben fordítson nagyobb gondot a közbeszerzési tevékenység ellenőrzésére, egyes jelentősebb munkák esetében gazdaságossági elemzés, utókalkuláció elvégeztetésére.

11. Regionális vezető szerepet a gazdaság, az oktatás és a szakképzés területén !

Az Önkormányzat törekedjen arra, hogy a város és környéke - jellemzői és lehetőségei alapján - meghatározó szerepet töltsön be, mint az Európai Unió egyik fontos régiója. Az Önkormányzat által kidolgozott, elfogadott gazdaságpolitikai koncepciónak segítenie kell a várost a Magyarország uniós csatlakozásával kapcsolatos új kihívásokra, feladatokra való felkészülésben. Az Európai Únióba való belépésünk  jegyében kell megteremteni a Sopron regionális gazdasági-, oktatási-, szakképzési vezető szerepéhez szükséges intézményi-szervezeti hátteret is.

12. Ember- és környezetvédő szemléletet !

Igényeljük az új Önkormányzattól, hogy döntéseiben a legmesszebbmenőkig  vezérelje az ökohumán szemléletmód, ami az ember és környezete szerves és egészséges egységét valósítja meg. Kezelje kiemelt feladatként a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás korszerűsítését, törődjön többet a lakókörnyezet tisztaságával, az esztétikus soproni városkép megteremtésével, megőrzésével.

A regionális gazdasági kamarák és az ipartestület azt várja az 1998. őszi  önkormányzati választásokon induló pártoktól, szervezetektől, képviselő-jelöltektől, hogy majdan megvalósításra kerülő programjukban ezen igények és elvárások szerepeljenek.
 
 

Sopron, 1998. Augusztus 6.

 
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Sopron Megyei Jogú Városi Kamarája
 
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kézműves Kamara
Sopron Megyei Jogú Városi Kamarája
 
Győr-Moson-Sopron Megyei
Agrárkamara 
Sopron Megyei Jogú Város és Környéke
Irodája
Sopron és Vidéke
Ipartestület
Irodája1998. augusztus 07., péntek 00:00


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület