CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2023. március 21., kedd, Benedek napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Lapszemle  

A keresztények illetékessége
Népszabadság Szerző: Révész Sándor

Hétfői számunkban öt ismert keresztény értelmiségi ?lelki antraxakció piaci kísérletének? minősítette A passió című filmet, és arra intette keresztény testvéreit, hogy imádsággal és böjttel erősítsék meg lelküket a kísértés elviselésére, ha megtekintésére vállalkoznak. Ennek az álláspontnak a megítélésére illetéktelen vagyok: a filmet sem láttam még, és keresztény sem vagyok. Ellenben olyan véleményeket hallottam barátaimtól erről a felhívásról, amelyek függetlenek a filmtől is, a körülötte folyó vitától is, és amelyekhez azoknak is viszonyulniuk kell, akiket sem a film, sem a vita nem érdekel: 1. Az aláírók cenzorként lépnek fel, a művészi szabadság ellenségei; 2. a mérsékelt, mértékadó keresztény körökhöz képest szélsőséges, szektariánus álláspontot képviselnek; 3. túllépik illetékességi körüket: lelkészek, teológusok nem illetékesek műalkotások megítélésére.

1.Az aláírók nemhogy a film betiltását, de még a keresztények általi bojkottját sem szorgalmazzák, világi intézményeket meg sem szólítanak, az államtól ebben az ügyben nem akarnak semmit. Ebből a szempontból ez a felhívás nem párja, hanem ellentéte azoknak, amelyeket az elmúlt években Hermann Nitsch kiállításával vagy Scorsese filmjével kapcsolatban különböző keresztény körök közreadtak. Nagyon tanulságos ez a félreolvasás. Annyira megszokott, hogy keresztény körök a hatalom erejét igénylik az ellen, amit kártékonynak tartanak, hogy hajlamosak vagyunk ezt az igényt automatikusan beleolvasni abba a szövegbe is, amelyben ? egyáltalán nem véletlenül ? egyáltalán nincs benne. Politikai és világi szempontból nem az az érdekes, hogy melyik keresztény irányzat mit és mennyire tart kártékonynak, hanem éppen az, ami a rutinos félreolvasásban elsikkad, követelnek-e hatósági erőt az ellen, amit kártékonynak vélnek, vagy sem. És ha nem, azt a laikus állam barátainak igen nagyra kell értékelniük. Nagy dolog az, ha valaki elfogadja még annak a szabadságát is, amit olyannyira kártékonynak tart a számára legfontosabb szempontból, az üdvösségéből, s nem azonosítja a világi hatalmat mindazzal a rosszal, amit nem tilt be.

2.Aki keresztény, az nem földi (történeti, intézményi, szociológiai, stilisztikai stb.) szempontok szerint, hanem csak az üdvösségről kialakult (alakuló) meggyőződése szerint foglalhat állást keresztények vallási vitáiban. Aki pedig nem keresztény, az sehogy. Persze megkülönböztethetjük ezeket az álláspontokat aszerint, hogy földi szempontok szerint melyik a kedvezőbb számunkra, de nem állíthatjuk, hogy az az ?igazabb?. És ha elismerjük a vallásszabadságot, akkor elismerjük azt is, hogy hívő ember számára a földi szempontok alárendeltek. Társadalmi szempontból például katasztrofálisnak tartanám, ha a világ kereszténységén belül uralkodóvá válna a születésszabályozással kapcsolatos legszigorúbb katolikus felfogás, de milyen alapon állíthatnám, hogy nem ez a helyes keresztény álláspont?

3.Bárki bármiről kifejtheti, hogy keresztény szempontból kártékony. Ha keresztény, akkor illetékes. Egyházak és lelkészek esetében ennél több is igaz. Nekik lelkiismereti és hivatásbeli kötelességük lehet állást foglalni bármiben, a művészet és a politika ügyeiben is, hiszen univerzálisnak tételezett értékeket képviselnek, s a Teremtő szolgálatában állnak, akinek ? létezése esetén ? magától értetődően a teremtett világ minden eleméhez köze van. A világi állam nem témaköröktől, hanem hatalmi jogosítványoktól választja el az egyházat. Az egyház minden társadalmi és állami ügybe beleszólhat, de az államot és polgárait semmire nem kötelezheti, nem igényelheti, hogy a véleményét hatósági erővel érvényesítsék (l. 1. pont.).Megosztotta A passió a francia katolikus egyházat
Magyar Nemzet

Erőteljes fenntartásokat fogalmaztak meg francia katolikus egyházi körök Mel Gibson nagysikerű alkotása, A passió című film kapcsán ? idézte a La Vroix című francia katolikus lap az AFP tudósítását, megjegyezve: a rendező vetélytársai térítési eszközként is emlegették a filmet. A hírügynökség jelentése megemlíti, hogy az egyházon belül is megoszlott a film fogadtatása, így egyes körök lelkesen támogatják az alkotást.

Nem vitatva Gibson jó szándékát, amely lelkes támogatást élvez az Egyesült Államok protestáns egyházai részéről épp úgy, mint Franciaországban a konzervatív katolikus körökben, egyes püspökök felhívták a figyelmet a film esetleges visszás hatásaira.

Hatan közülük, a katolikus püspöki kar információs és kommunikációs állandó bizottsága (COPIC) tagjai (köztük Gap és Lyon érseke) közleményt adtak ki, amelyben aggodalmukat fejezik ki, hogy a filmet jellemző rendkívüli mértékű erőszak nem oldja fel, nem közvetíti kellőképpen a film szándékolt üzenetét: Jézus személyének és üzenetének közvetítését.

Jean-Michel di Falco, Georges Pontier, Thierry Brac de la Perriere, Jean-Charles Descubes, Jacques Perrier és Jean-Yves Riocreux nyilatkozatukban aláhúzzák: nem vitatják a rendező jó szándékát és azt, hogy az alkotás képes vonzást gyakorolni azokra a férfiakra és nőkre, akik Jézust keresik. Mégis, teszik hozzá, úgy tűnik, mintha a film Jézus-alakja jóval inkább saját jelenkori gyötrődéseinket ábrázolná: szorongásunkat a rossztól, az erőszak varázsát, a bűnbakkeresést.

Az egyházi vezetők úgy látják, a film alkalmas arra, hogy antiszemita véleményeket örökítsen meg, hiszen a farizeusok bemutatásánál a zsidó papok tébolyodott gyűlölete kap szerepet, annak bemutatása nélkül, hogy milyen ellentétek állították őket szembe Jézussal.

Mindemellett a La Croix Jean-Marie Lustiger bíborost is idézi, aki szerint Franciaországban a zsidó-keresztény párbeszéd igen aktív, s e párbeszéd nem kerül veszélybe a film által. A franciaországi zsidó intézmények képviseletében Richard Prasquier ugyanakkor rámutatott: szerinte a muzulmán világban, Franciaországban és különösen a Közel-Keleten is jelen levő antiszemitizmust erősítheti a filmben megjelenő üzenet a zsidó összeesküvésről.A passió nagy manipuláció, nagy üzlet
www.magyarhirlap.hu

Meg kell mondanom, a Jézus megfeszítése előtti tizenkét órát horrorisztikusan ábrázoló monstre film semmiféle jó érzést nem tudott kiváltani belőlem. Bár igyekszik az evangéliumokba leírtakhoz igazodni, és magamat hívő keresztény asszonynak gondolom. Inkább elborzasztott. Mindenekelőtt azt érzem megtévesztőnek, hogy a film alkotói szemérmesen túllépnek azokon az ótestamentumi próféciákon, amelyek a kétezer éve bekövetkezett eseményeket jó előre megjövendölték, s amelyeknek ? a szűztől születéstől a kereszthalálig ? mind-mind be kellett következniük. Jézus Krisztusban nemcsak az a fontos, hogy értünk, valahányunk bűnei váltságául vette föl keresztjét, s tűrte néma bárányként a kereszt mérhetetlen nyomorúságát, de az talán még inkább, hogy harmadnapra aztán föltámadt, ma is él, s az Atya jobbján, minden pillanatban értünk fohászkodik. A passió ? a názáreti szenvedés történetének naturalisztikus lenyomata ? még olyan művészi hitelességre sem törekszik, mint Karinthy Frigyes Krisztus és Barabbása, amelyből akár bűnbánatra is juthat az ember, amikor indulatainak esendőségére és befolyásolhatóságára ráismer. Az evangéliumok sokkal többet és fontosabbat üzennek az emberiségnek, mint "csak" a kereszthalált. Azt, hogy van menekvés a számunkra, és hogy a Mennyei Atya nemhiába adta oda értünk, Emberfiaként egyszülöttjét.

Mel Gibson filmje letapad a középkori ? gyakran véres pogromokat kiváltó ? passiójeleneteknél, s ezeket fogalmazza meg a modern filmtechnika legagyafúrtabb eszközeivel. Félreértés ne essék: A passiót nem tartom antiszemita alkotásnak, csak ugyanúgy alkalmas a zsidóellenes indulatok kiváltására, mint középkori elődei, annak idején. Érdemes lenne egy közvélemény-kutatást tartani azok között a fiatalok között, akik megnézik, s feltenni nekik tesztkérdésként, ki a felelős Jézus haláláért? 1) A zsidó nép, 2) A korabeli farizeus papság, 3) A római hatalom, 4) Mi valamennyien.

Végül van még egy ellenvetésem. Gibson kifejezetten "rájátszik" a szadista ösztönökre és hajlamokra. A világra- szóló kasszasiker szempontjából azonban ez is érthető.

Szekfű Katalin
GyőrA nép ügyvédei
www.dunatv.hu

Jogi problémáik peren kívüli megoldásához a rászorulók mától kérhetik a jogi segítségnyújtó szolgálat közreműködését. A köznyelvben a nép ügyvédjének nevezett intézmény a megyeszékhelyeken működteti irodáit.

Az ingyenes jogi segítség igénybevételéhez először a szolgálat megyei irodáját kell fölkeresni, amely többnyire a pártfogó felügyelettel közösen működik. A hivatal megvizsgálja a kérelmező anyagi helyzetét és az annak alapján kiállított igazolással lehet választani a jegyzékben szereplő ügyvédek közül. Ha valakinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 23.200 forintot, annak az állam teljes egészében átvállalja az ügyvédi költséget, ha viszont ennél az összegnél több, de nem haladja meg a minimálbér nagyságát, vagyis az 53 ezer forintot, az állam megelőlegezi a kiadásokat, amelyeket azután egy év alatt kell visszafizetni. A nép ügyvédei a legkülönbözőbb jogi esetekben nyújthatnak segítséget. - Akár gyámügyekben, gyermekelhelyezési ügyekben, birtokügyekben, ha valaki bűncselekmény sértettje és feljelentést szeretne tenni, de nem tudja, hol kell, hogy kell, mit kell csinálni, lakhatási ügyekben, foglalkoztatási ügyekben - tehát ami a mindennapi életünket érinti. A jogi segítségnyújtó szolgálat munkatársai hétfőn és szerdán tartanak ügyfélfogadást. További információval ők, illetve az önkormányzatok szolgálnak, de érdemes fölkeresni az Igazságügyi Minisztérium internetes honlapját is.Egy Vermeer kerül kalapács alá
 www.magyarhirlap.hu

Az induló ár 5.5 millió dollár. A leütési ár tekintetében senki sem mer előrejelzésekbe bocsátkozni. A festményt eredetét egy időben megkérdőjelezték a szakértők.
 /A Sotheby's bemutatja képet - forrás: Reuters /

1904-ben egyértelműen a delfti mesternek tulajdonították a művet, ám később a hatvanas években csak a festékanyag kémiai elemzése, a vászon megvizsgálása és röntgen-átvilágítás után fogadta el a művészet-történész szakma, hogy a kép valóban Johannes Vermeer kezétől való.

A festőnek, akiről az utókor keveset tud, és csak a XIX.században nyerte el helyét a "legnagyobbak" között, összesen 36 képet tulajdonítanak.

Nyilvános árverésen utoljára 1921-ben szerepelt képe.  (Reuters/MHO  )Elítélte Gibson filmjét a francia püspöki kar
www.nepszava.hu
A francia katolikus püspöki kar hivatalos közleményben ítélte el Mel Gibson Krisztus szenvedéseit "sokkoló élvezettel" ábrázoló Passió című filmjét, hangsúlyozva, hogy az alkotás képi megfogalmazásának durvasága éppen a jézusi személyiség és a krisztusi üzenet lényegét fedi el, s szándékától függetlenül is alkalmas antiszemita nézetek felerősítésére. A világszerte heves vitákat gerjesztő filmet szerdán egyszerre ötszáz franciaországi mozi tűzte műsorára.

A katolikus püspöki kar információs és kommunikációs állandó bizottsága (COPIC) az alkalomhoz időzítve példátlan módon nyilvános állásfoglalásban emelte fel szavát a film bemutatása ellen, eltanácsolva híveit Mel Gibson Passiójának megtekintésétől. A COPIC közleményét a La Croix című katolikus lap publikálta szerdai számában.

A hat tagú testület véleménye szerint az amerikai színész-rendező alkotásából Krisztus arca helyett a mai kor zaklatottsága, a gonosztól való rettegés, az erőszak bűvölete, a bűnbakkeresés szándéka tükröződik. A közlemény rámutat: a rendező Jézus élete utolsó óráit filmlátvánnyá formáló alkotását a történelmi rekonstrukció igényével hozta létre, de eközben elválasztja a szenvedéstörténetet Krisztus életétől és prédikációitól, a feltámadásról szóló bibliai elbeszéléstől, s ezzel megcsonkítja az evangéliumi üzenetet. A szenvedéstörténet és a krisztusi prédikációk szétválasztása oda vezet, hogy a film semmit nem mutat meg Jézus, a farizeusok, az írástudók és a főpapok közötti hitvita folyamatából, a történet a szereplőket Jézus letartóztatásának pillanatában, a harag tébolyában ábrázolja. Ez a szituáció, függetlenül attól, hogy a film szándéka szerint antiszemita-e vagy sem, felhasználható antiszemita nézetek felerősítéséhez - írják elemzésükben a nyilatkozat szerzői.

A katolikus püspökök testülete rámutat: a film az erőszakot közvetítő jelenetekben sokkoló élvezettel, kíméletlen eszközökkel részletezi a Jézus által elszenvedett kínzásokat és a kereszthalált. A kegyetlenség elborítja a nézőt, végeredményben elhomályosítja a szenvedéstörténet értelmét, egészében pedig a krisztusi személyiség és üzenet lényegét, aminek tartalma a szeretetnek az önfeláldozásig vitt tökéletessége. Franciaországban 12 éven aluli nézők számára tiltják Mel Gibson filmjének megtekintését az erőszak durva képi megjelenítése miatt. A közlemény szerzői szerint önmagában paradoxon az, hogy egy Jézusról szóló filmet éppen a gyermekeknek nem lehet megmutatni. MTIA rehabilitált Messiás-kép
Bolberitz Pál teológus A passióról
Demokrata

A rómaiak nem szóltak bele a zsidók vallási ügyeibe. Tudni kell, hogy a zsidóknál a mózesi törvény nem csupán erkölcsi, hanem a zsidó népnek egy bizonyos értelemben jogi törvénye is volt. Tehát az erkölcsnek olyan nyilvánossága, amely révén majdnem minden bűn valamilyen módon megragadható volt általa. A zsidók megtehették azt, hogy kihallgathattak, börtönbe csukathattak valakit, ha vád volt ellene, de halálos ítéletet nem hozhattak. Ezért volt óriási problémájuk, hogy miképpen tudják elérni Názáreti Jézus mint hamis messiás - mert ők ezt tételezték fel róla - halálra ítélését - nyilatkozta a Demokratának Bolberitz Pál atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára.Már feltalálták a távkapcsolót - mondja Koko
www.nepszava.hu

Kovács István ökölvívásban minden létező címet elnyert, de nem ebbéli minőségében faggattuk a szombati Sztárbox elnevezésű showműsorról. Az egykori klasszis sportoló - aki jelenleg az RTL Klub Reggeli című adását vezeti - volt a kereskedelmi tévécsatorna új produkciójának ötletgazdája és szakmai vezetője. Nem véletlen, hogy körömszakadtáig védi "édesgyermekét" a vélt vagy valós támadásoktól.

- Tudja már, mennyien látták a szombati Sztárboxot? - kérdeztük Kovács Istvántól.
- Bár kereskedelmi tévés vagyok, korosztályokat és százalékokat ne várjon tőlem. Úgy értesültem, hogy két és fél millió körüli volt a nézettség. Ez sikernek számít.
- Arra emlékszik, hogy mennyien látták az ön legrangosabb ökölvívó címmérkőzéseit?
- Akadt, amelyiket több mint három millióan.
- A követők - Erdei Zsolt, Kótai Mihály vagy Nagy János - elértek hasonló adatot?
- Igen, ha jól tudom, Erdei Gonzalez elleni világbajnoki mérkőzése számított a csúcsnak, de Nagy Jancsi Chacón elleni meccsét is sokan nézték, igaz, inkább Chacón miatt.

- Mindezeket azért kérdeztem, mert a kereskedelmi televíziózásban, mint tudjuk, a nézettség számít az abszolút mértéknek, a műsorok mondanivalója, értéke kevésbé. Így akár az is előfordulhat, hogy a Sztárbox-féle show kiszorítja a minőségi ökölvívást a képernyőről, ha tartósan nagyobb nézettséget produkál. Valósnak látja ezt a veszélyt?

- Egyáltalán nem. Annak idején a SZÚR-ok is telt házzal mentek a Népstadionban, de emiatt még nem hanyagolták a futballbajnokikat az emberek. Szóval szerintem a kettőnek nincs egymáshoz köze, mint ahogy a Sztárboxnak sem a minőségi ökölvíváshoz. Sportszempontból különösen nem, hiszen senki sem állítja, hogy az a pár hónap felkészülés, amit a Sztárbox fellépői elvégeztek, kiváltja Erdeiék 18-20 évét. Éppen az a szép az egészben, hogy olyan emberek, akiknek az egyéniségétől igencsak távol áll a bunyó, a verekedés, megismerik és megszeretik ezt a csodaszép sportágat.

- Hogyan reagáltak az "igazi" bokszolók?

- Csak pozitív visszajelzéseket kaptam a bunyó felől. Csötönyi Sándor szövetségi elnök külön gratulált, a résztvevő nemzetközi bírók, vagy a felkészítést végző nagyszerű edzők - Füzesy Zoli, Bacskai Imi, Szikora Pista és a többiek - mind élvezték a dolgot. Egyetértettünk, hogy egy ilyen show csak hasznára van az ökölvívásnak: elfogadtatja, népszerűsíti.

- Ám ez a sport mégiscsak olyan, hogy elég komikus, néha visszatetsző, ha valaki nagy nyilvánosság előtt alacsony szinten űzi.
- Érthetetlennek tartom az ellenérzést. Feltalálták már a távkapcsolót, be kell nyomni a gombot és kész.

- Mond valamit... Egyébként honnan jött a bokszshow ötlete?
- A német RTL-en láttam ilyet vagy két éve Promibox néven. Azonnal megtetszett, de akkor még nem voltak vevők rá itthon. Egy éve aztán újból felmerült az ötlet, s ekkor már nekivághattunk a munkának. Hat hónap alatt hoztuk össze a produkciót, de biztos vagyok benne, hogy a kezdeti gyermekbetegségeken túljutva jóval hamarabb, mondjuk három hónap alatt újat lehetne szervezni.

- Szervezik már?
- Egyelőre, hogy úgy mondjam, ülünk a sikeren, de szerintem két-három folytatás bőven beleférne. Az első alkalom után már több ismert személyiség - például Stohl Buci vagy Baby Gaby - jelezte, hogy szívesen megméretné magát a ringben.

Deák ZsigmondVédelem HIV fertőzés ellen
www.radio.hu

Brit kutatók két új gyógyszeres zselét fejlesztettek ki, amelyek segítségével a nők hatékonyabban védekezhetnének az AIDS betegséget okozó HIV vírussal szemben – feltéve, hogy a klinikai tesztek igazolják a remélt eredményeket.

A vírusellenes szert tartalmazó gélek laboratóriumi próbája már sikert hozott. Az angol orvosok most azt tervezik, hogy a készítményeket három éven át embereken is tesztelik majd. A klinikai próbák Dél-Afrikában, Zambiában, Tanzániában, Ugandában és Kamerunban zajlanának, ahol összesen 12 ezer nőt vonnának be a kísérletbe. A zselé a hüvely számára nyújt védelmet a vírusok ellen. A kutatók azt remélik, hogy hatóanyaga képes a HIV vírus elpusztítására mielőtt az a nyálkahártyán keresztül bejutna a test többi részébe. Ha a klinikai próbák igazolják a zselé hatékonyságát, a készítmény még ebben az évtizedben piacra kerülhet. Egy szakértő becslése szerint az új gyógyszer évente közel egymillió életet menthetne meg, pusztán azzal, hogy akadályozná a fertőzés továbbterjedését.

Münz Márton2004. április 01., csütörtök 20:30


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület