CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 18., csĂĽtörtök, Andrea, Ilma, András napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Elfogadták a megyei önkormányzat 2003. évi zárszámadását

Elfogadták a megyei önkormányzat 2003. évi zárszámadását

A megyei közgyűlés április 23-i ülésének napirendjei között szerepelt a „Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója, illetve a pénzmaradvány elszámolásáról, felosztásáról” szóló előterjesztés. A pénteki ülésen némi vita után 22 igen, 12 nem és 4 tartózkodás mellett a képviselők elfogadták a zárszámadási rendeletet.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredménykimutatást a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell a közgyűlés elé terjeszteni.

Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságait a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet határozza meg.

A 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 66. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
A fenti jogszabályi előírások értelmében dr. szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke a 2003. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámolót és a pénzmaradvány elszámolást együttesen terjesztette Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése elé.
 
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A megyei önkormányzat gazdálkodásának feltételrendszere 2003. évben nem változott. Költségvetése elsősorban a központi költségvetés függvényében – meghatározott keretek között – került megállapításra.

A feladatellátás tekintetében a központi támogatások szerepe meghatározó. A bevételek körében nagyságrendjük lényeges, ugyanis a saját bevételek növelésére továbbra sincs jogszabály adta lehetőség.

2003. évben az önkormányzat működésének finanszírozására hitelt nem vettünk igénybe.

Nagyságrendileg jelentős bevételt és többletbevételt a központi támogatásokon kívül az illetékbevétel eredményezett, melynek köszönhetően az eredeti költségvetésbe szükségszerűen betervezett folyószámla és működési célú hitel igénybevételére nem került sor.

A legfontosabb célkitűzés a pénzügyi stabilitás folyamatos biztosítása volt, amit a 2003. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és a költségvetési rendeletben meghatározottak következetes végrehajtásával meg tudtunk valósítani oly mértékben, hogy a 2004. évi költségvetési rendeletünkben az ez évi feladatok ellátása érdekében 270.000 E Ft szabad pénzmaradványt állíthattunk be. Ezen kívül 100.000 E Ft-tal csökkenthető a 2004. évi működés finanszírozására tervezett hitel a 2003. évi pénzmaradvány elszámolás eredményeként.

Továbbra is alapelvként érvényesült az önkormányzati és hatásköri, valamint az ágazati törvények által előírt kötelező feladatok ellátása, amelyet a meglévő intézményhálózat működtetésén keresztül értünk el. Mindezek mellett a szociális intézmények jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása folyamatos problémát jelentett. A tárgyi feltételek javításában történt ugyan előrelépés az elmúlt év során az intézményi rekonstrukciós program keretében, de a személyi és képesítési feltételek jogszabályi előírások szerinti biztosítása folyamatosan jelentős problémát okoz az intézményeinkben. A legnagyobb feladat továbbra is a szociális intézmények – Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta, Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Koroncó-Zöldmajor, Idősek Otthona Jobaháza, Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona Pásztori, Egyesített Szociális Intézmény Nagylózs, Fogyatékos Gyermekek Otthona Sopron – (kivétel a soproni Lakóotthon) és kettő gyógyítva- nevelő intézmény – Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon – végleges működési engedélyének megszerzése, amelynek határidejét a Megyei Közigazgatási Hivatal 2008. december 31-ig meghosszabbította. A megyei önkormányzat – anyagi erőforrásait számba véve és a pályázati lehetőségeket kihasználva még 2001. évben – szociális intézményhálózatának folyamatos felújítását tűzte ki célul. Ennek keretében átadásra került 2003. évben Koroncón – a zsúfoltság megszüntetésére – egy 22 férőhelyes szállásépület, az Egyesített Szociális Intézmény (Nagylózs) csáfordjánosfai telephelyén 16 férőhelyes új épület, ahol már az akadálymentes közlekedés is megvalósult. Ezen kívül a soproni Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthonában is létesült egy 8 férőhelyes különálló lakóotthon.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat intézményeinek számát tekintve, 2003. évben változás nem történt. Így az önkormányzat fenntartásába 27 intézmény tartozott, melyből 22 önálló, 5 intézmény pedig részben önálló költségvetési szervként látta el faladatait.

A személyi juttatások tervezése és végrehajtása úgy a köztisztviselők és a közalkalmazottak esetében a költségvetési törvényben valamint a köztisztviselők és közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben meghatározottak szerint történt.

A köztisztviselői illetményalap az előző évhez képest változatlan maradt (36.550 E Ft), ugyanis az meghaladta a törvényben előírt (33.000 E Ft) mértéket.

A közalkalmazottak esetében a megyei önkormányzat saját forrásból biztosította a 2002. szeptember 1-i illetményemelés 2003. évi szintezését.
 

A 2003. évi költségvetés módosítása a közgyűlés éves munkatervében foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével az alábbiak szerint történt:

Első alkalommal a 10/2003. (X.3.) rendeletével döntött a közgyűlés a költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzatának 1.709.497 E Ft-tal történő megemeléséről, majd a 14/2003. (XII.31.) rendeletével 597.574 E Ft-tal módosította az előirányzatokat. Harmadik alkalommal pedig az 1/2004. (III.18.) rendeletével további 800.379 E Ft előirányzat növekedést hagyott jóvá a testület.
A 2003. évi költségvetésben a teljesített bevételek összege volt 18.749.838 E Ft, ami a módosított előirányzat 98,9%-ának felel meg.
A megyei önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának teljesítése 17.566.671 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 92,7%-ának felel meg.

A megyei önkormányzat 2003. évi pénzmaradványának elszámolása

Az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek pénzmaradványát a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell jóváhagyni.

A megyei önkormányzat 2003. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 1.164.709 E Ft. Ebből az intézményeknél képződött maradvány 505.780 E Ft, amit 72.662 E Ft-os befizetési kötelezettség terhel, az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 731.591 E Ft.

1. Az intézmények jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának meghatározása

Az intézmények pénzmaradvány-elszámolásának szabályait a megyei önkormányzat 2003. évi költségvetését szabályozó 3/2003. (III.17.) rendelete 9. § (11) bekezdése tartalmazza.

Az intézmények 2003. évi beszámolóját és annak részét képező pénzmaradvány-elszámolást az Önkormányzati Hivatal felülvizsgálta és a fenti rendelet előírásainak figyelembevételével került sor a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összegeinek meghatározására.

2.  Az Önkormányzati Hivatalnál kezelt központosított előirányzatok maradványa 731.591 E Ft.
A fenti cím alatt megjelenő maradványok a megyei önkormányzat központosított költségvetési előirányzataival történő gazdálkodás eredményeként keletkeztek.

3.  Az Önkormányzati Hivatal központosított előirányzatainak pénzmaradványához kapcsolódó kötelezettségek

A pénzmaradványból lekötött előirányzat összege 611.755 E Ft, melynek 32%-a (196.254 E Ft) a 2003. évről áthúzódó, pénzügyileg a következő évben realizálódó feladatok teljesítésének fedezetéül szolgál.

A lekötött előirányzat az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl magába foglalja – korábbi közgyűlési határozatok alapján – a szociális intézményektől elvont összeg (térítési díj többletének 20%-a) céltartalékba helyezését (2.351 E Ft), a 2004. évi eredeti költségvetésbe bevételként betervezett pénzmaradványt (270.000 E Ft), a 2004. évi költségvetésbe tervezett működési célú hitel kiváltására fordítandó összeget (100.000 E Ft).

P.Z.2004. április 27., kedd 00:53


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület